Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนคำเตยวิทยา

 

          โรงเรียนคำเตยวิทยาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2519 โดยการนำของ พระครูบวร โสมนัส เจ้าอาวาสวัด สิงห์ทอง บ้านคำเตย กำนันสิงห์ทอง บุญทวี ผู้ใหญ่สุตัน นัยจิต และชาวบ้านคำเตยที่มองเห็นความสำคัญ ของการศึกษาของบุตรหลาน ขอจัดตั้งโรงเรียน มัธยม ศึกษาขึ้นและได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2519

           มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน จำนวน 35 ไร่ 1 งาน คือ
                  1. นายหนูแก้ว แก้วทอง
                  2. นายแวว แก้วทอง
                  3.นายแก้ว มูลสาร

            ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลังเพื่อเป็นสถานที่เรียนในครั้งแรก และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมสามัญศึกษา ในการก่อสร้าง อาคารเรียนอาคารประกอบ ตลอดทั้งงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           ในปีการศึกษ ๒๕๓๕ โรงเรียน ได้เริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน