Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์โรงเรียนคำเตยวิทยา

 

โรงเรียนคำเตยวิทยา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

และทักษะชีวิตบนวิถีความเป็นไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อัตลักษณ์โรงเรียน
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

สถานศึกษาสืบสานประเพณีไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------