Get Adobe Flash player

tech

 

supawadee  ชื่อ - สกุล นางสุภาวดี จำรูญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา คศ.บ. ( คหกรรมศาสตร์ ) , ก.ศม. (หลักสูตรการสอน)
วุฒิการศึกษา supavadeeyaso@hotmail.com
E-Mail -
Tel. 08-9716-8817

 

prasob  ชื่อ - สกุล นายประสพ  ศรีหาคลัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา ศษ.บ ( บริหารการศึกษา )
E-Mail -
Tel. 08-5307-3558

 

suwan  ชื่อ - สกุล นายสุวรรณ นราศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษาระดับปริญญาโท)
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( สังคมศึกษา )
E-Mail -
Tel. 08-9844-1187

 

pratum  ชื่อ - สกุล ส.อ.ประทุม ทองใบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( สังคมศึกษา )
E-Mail -
Tel. 08-0476-5677

 

tinnakon  ชื่อ - สกุล นายทินกร  จักษุทิพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( คอมพิวเตอร์ศึกษา)
E-Mail -
Tel. 08-4392-7120,06-1158-3647