Get Adobe Flash player

math

 

pitoon  ชื่อ - สกุล นายไพฑูรย์  บุญจอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา ศษ.บ ( บริหารการศึกษา )
E-Mail phai_bun@hotmail.com
Tel. 08-2353-9975

 

walarat  ชื่อ - สกุล นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน 119  หมู่  16  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
E-Mail walarat.noon@gmail.com
Tel. 08-5307-3558

 

keawta  ชื่อ - สกุล นางสาวแก้วตา   ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ที่อยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 3  ต.หนองหิน  อ.เมือง  จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( คณิตศาสตร์ )
E-Mail K_srijun@hotmail.com
Tel. 08-6897-7986