Get Adobe Flash player

art

 

pana  ชื่อ - สกุล นายพนา บุญทวี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองลุมพุก ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( ศิลปศึกษา )
E-Mail pana.ktw@gmail.com
Tel. 08-3798-1161

 

pisan  ชื่อ - สกุล นายพิศาล  ไพรบึง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ( นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)
E-Mail arm_modeling@msn.com
Tel. 09-5601-4036

 

anan  ชื่อ - สกุล นายอนันต์ ประมวล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ปัจจุบัน 41/1 หมู่ 1 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา คบ.ดนตรี
E-Mail lsanan@hotmail.com
Tel. 0848341440