Get Adobe Flash player

art

 

pana  ชื่อ - สกุล นายพนา บุญทวี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองลุมพุก ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( ศิลปศึกษา )
E-Mail pana.ktw@gmail.com
Tel. 08-3798-1161

 

pisan  ชื่อ - สกุล นายพิศาล  ไพรบึง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ( นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)
E-Mail arm_modeling@msn.com
Tel. 09-5601-4036