Get Adobe Flash player

math

 

 

walarat  ชื่อ - สกุล นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน 119  หมู่  16  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
E-Mail walarat.noon@gmail.com
Tel. 08-5307-3558

 

pacharee  ชื่อ - สกุล นางพัชรี  ศรีระวงค์
ตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ปัจจุบัน 144 หมู่ 9 บ้านนาป่ง ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์
E-Mail Koysrirawong@gmail.com
Tel. 082375393