Get Adobe Flash player

Social

 

 

nipapon  ชื่อ - สกุล นางนิภาภรณ์ บุญทวี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองลุมพุก ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )
E-Mail krunipaporn@gmail.com
Tel. 08-7655-3020

 

benjamad  ชื่อ - สกุล นางสาวเบญจมาศ   ทองบ่อ
ตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ปัจจุบัน 44 หมู๋ 4  ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( สังคมศึกษา )
E-Mail benjnn27@hotmail.com
Tel. 09-9076-9166

 

ponwipa  ชื่อ - สกุล นางสาวพรวิภา   ทองไส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านสามขา ต.เสียว  อ.โพธิ์สุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( สังคมศึกษา )
E-Mail -
Tel. 08-5313-1423

 

ploy  ชื่อ - สกุล นางสาวพลอยไพลิน  ยอดจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ 6 ซอยชวาลานอก2 ถนนชวาลานอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ.  วิชาเอกสังคมศึกษา
E-Mail cyber.tang9@gmail.com
Tel. 0887245156