Get Adobe Flash player

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่  คุณภาพของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

๑.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

 ๑. ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

ดีเยี่ยม

 ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ    คิดเห็นและแก้ปัญหา

ดีเยี่ยม

      ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีเยี่ยม

      ๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

 ๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ พอใช้
 ๖.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ดีเยี่ยม

๑.๒

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ดีเยี่ยม

๑.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม
๒.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม
๓.  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเยี่ยม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม

    ๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ดีเยี่ยม
    ๒.๒  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเยี่ยม
    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเยี่ยม

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ดีเยี่ยม

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ดียิ่งขึ้น

ดีเยี่ยม

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม

 

>>รายละเอียด<<

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

P5300051

โรงเรียนคำเตยวิทยา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตำรวจสันติบาลยโสธร ได้รับเกียรติจากท่านประธานเปิดการอบรมโดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนคำเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

เพื่อละลายพฤติกรรม และ อบรมให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีถูกต้อง ตามคุณลักษณอันพึงประสงค์

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจจกรรม<<

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนคำเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน รับทราบแนวนโยบาย  กฏระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

 

รับสมัครนักเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

 

รบสมคร2560

 

 

รับสมัครนักเรียน  

วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เวลา 09.00- 12.00 น. อาคาร 3 โรงเรียนคำเตยวิทยา

 

ปฐมนิเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00-12.00 น.

หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

ปพ .1 หรือ ปพ.7

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตัวเอง บิดา และมารดา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ