Get Adobe Flash player

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

P5300051

โรงเรียนคำเตยวิทยา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตำรวจสันติบาลยโสธร ได้รับเกียรติจากท่านประธานเปิดการอบรมโดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนคำเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

เพื่อละลายพฤติกรรม และ อบรมให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีถูกต้อง ตามคุณลักษณอันพึงประสงค์

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจจกรรม<<

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนคำเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน รับทราบแนวนโยบาย  กฏระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

 

รับสมัครนักเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

 

รบสมคร2560

 

 

รับสมัครนักเรียน  

วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เวลา 09.00- 12.00 น. อาคาร 3 โรงเรียนคำเตยวิทยา

 

ปฐมนิเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00-12.00 น.

หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

ปพ .1 หรือ ปพ.7

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตัวเอง บิดา และมารดา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณะครู

ในการนำSTEM สู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

IMG 3204

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ