Get Adobe Flash player

รับสมัครนักเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

 

รบสมคร2560

 

 

รับสมัครนักเรียน  

วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เวลา 09.00- 12.00 น. อาคาร 3 โรงเรียนคำเตยวิทยา

 

ปฐมนิเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00-12.00 น.

หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

ปพ .1 หรือ ปพ.7

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตัวเอง บิดา และมารดา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณะครู

ในการนำSTEM สู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

IMG 3204

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

งานกิจกรรมวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

IMG 2822

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในการให้ครูทั้งหมดในอำเภอไทยเจริญได้มาร่วมกัน

รำลึกและแสดงออกถึงปณิธานในการประกอบวิชาชีพครู

 

ในปีนี้มีครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 ท่าน ได้แก่

   1.นางสาวกัลยากร  โตไทยะ

   2.นางสาวแก้วตา  ศรีจันทร์

   3.นายกฤษฎา  เขตสกุล

 

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

หนามเตย ปีการศึกษา 2559

sport

กีฬาสีโรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.28 จังหวัดยโสธร

จัดกิจกกรมการแข่งขันโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา

เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีวินัย พร้อมเพรียง

และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

>>>ชมภาพกิจกรรมคลิก<<<

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

ซิ่งในปีนี้ โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมเองที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

1. ยุวกาชาด

2. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3. ลูกเสือวิสามัญ

4. ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นอย่างดี

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ