Get Adobe Flash player

งานกิจกรรมวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

IMG 2822

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในการให้ครูทั้งหมดในอำเภอไทยเจริญได้มาร่วมกัน

รำลึกและแสดงออกถึงปณิธานในการประกอบวิชาชีพครู

 

ในปีนี้มีครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 ท่าน ได้แก่

   1.นางสาวกัลยากร  โตไทยะ

   2.นางสาวแก้วตา  ศรีจันทร์

   3.นายกฤษฎา  เขตสกุล

 

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

หนามเตย ปีการศึกษา 2559

sport

กีฬาสีโรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.28 จังหวัดยโสธร

จัดกิจกกรมการแข่งขันโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา

เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีวินัย พร้อมเพรียง

และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

>>>ชมภาพกิจกรรมคลิก<<<

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

ซิ่งในปีนี้ โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมเองที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

1. ยุวกาชาด

2. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3. ลูกเสือวิสามัญ

4. ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นอย่างดี

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นักเรียนกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ

 

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรม

"ค่ายหรรษาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน"

ประจำปีการศึกษาศึกษา 2559

 

ประกอบด้วยฐานการเรียนทั้งหมด 8 ฐาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

เพื่อให้ผู้เรียน ได้คิด ได้วิเคราะห์ วางแผน อย่างมีขั้นตอน

 >>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ