Get Adobe Flash player

S 5840899 กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ยินดีต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่

 

pnited1

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ 2559