Get Adobe Flash player

EnglishCamp2017

19732330 1914268205454192 1105175307239625250 n

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)ในวันอังคาร -พุธ ที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคำเตยวิทยา
พบกับทีมวิทยากรจากต่างประเทศ และกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เทคนิคการเรียนรู้ด้านภาษา

>>คลิกชมภาพกิจกรรม<<

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนคำเตยวิทยา2559

IMG 4967

คลิก>>ชมภาพกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนคำเตยวิทยา<<คลิก