Get Adobe Flash player

ม.1 การขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 สมดุลความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 ความหมายและประเภทการถ่ายโอนความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 การคำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 พลังงานกับการละลาย ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร ครูกนกวรรณ ศรชัย

ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล ครูกนกวรรณ ศรชัย

ม.1 การละลายของสารในตัวทำละลาย ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

ม.1 องค์ประกอบของสารละลาย ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

ม.1 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

ม.1 การจัดกลุ่มตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอนที่ 1 ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 การจัดกลุ่มตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอนที่ 2 ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 การจัดเรียงอนุภาคของสาร ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส ครูธานี จันทร์นาง

ม.1 pH ของสารละลายกรดและเบส ครูธานี จันทร์นาง